CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, chất lượng dịch vụ công, phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng (30/01/2020 15:00:00)
Về việc nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, chất lượng dịch vụ công, phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, tại cuộc họp triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng đầu năm 2020, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị giải quyết thủ tục hành chính khẩn trương ban hành quy trình nội bộ bảo đảm khoa học, hiệu quả, rút ngắn tối đa thời gian thực hiện theo tinh thần: rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả.

Cải cách hành chính và chuyển đổi số trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường (30/01/2020 14:00:00)
Về cải cách hành chính và chuyển đổi số trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, tại cuộc họp triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng đầu năm 2020, Bộ trưởng Trần Hồng Hà yêu cầu các đơn vị rà soát, đề xuất cắt giảm thực chất mặt hàng thuộc danh mục kiểm tra chuyên ngành; công khai bản so sánh danh mục mặt hàng quản lý, kiểm tra chuyên ngành trước và sau khi cắt giảm; thực hiện chuyển đổi số, trước mắt số hoá các dữ liệu, thông tin, dữ liệu điều tra cơ bản, dữ liệu nền địa lý quốc gia, dữ liệu viễn thám, dữ liệu định vị vệ tinh, dữ liệu thanh tra, kiểm tra, dữ liệu nghiên cứu khoa học công nghệ, dữ liệu kết quả điều tra cơ bản; xây dựng dữ liệu báo cáo phục vụ quản lý điều hành của Bộ,… để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, thiết lập tài nguyên thông tin cho phát triển nền kinh tế số.

Ban hành Chương trình công tác năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (22/01/2020 15:01:00)
Ngày 22/1, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã ký Công văn số 447/BTNMT-VP ban hành Chương trình công tác năm 2020 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Quy chế hoạt động của Hội đồng sáng kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường (22/01/2020 10:00:00)
Bộ trưởng Trần Hồng Hà vừa ký ban hành Quyết định số 218/QĐ-BTNMT về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng sáng kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ (13/01/2020 15:30:00)
Ngày 13/1/2019, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 91/QĐ-BTNMT ban hành Chương trình hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020.

CÁC TIN LIÊN QUAN
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người đang truy cập: 20

Số người truy cập hôm nay: 3

Tổng số lượt truy cập: 186524