Tin Bộ, Ngành, Trung ương

Quy định mới về quản lý rừng bền vững (24/12/2018 09:28:09)

 

Ảnh minh họa - Nguồn Internet
 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT​ quy định về quản lý rừng bền vững.Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/01/2019 và Thông tư số 38/2014/TT-BNNPTNTcủa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hết hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019.

  

​Theo đó, Thông tư này quy định chi tiết nội dung phương án quản lý rừng bền vững; trình tự, thủ tục xây dựng, phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững; tiêu chí quản lý rừng bền vững và chứng chỉ quản lý rừng bền vững; áp dụng đối với các tổ chức, chủ rừng có hoạt động liên quan.

 

Thông tư ban hành kèm theo Bộ tiêu chí quản lý rừng bền vững của Việt Nam gồm 07 nguyên tắc, 34 tiêu chí và 122 chỉ số. Nguyên tắc quản lý rừng bền vững gồm: Chủ rừng tuân thủ các quy định của pháp luật và các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia. Chủ rừng tôn trọng quyền của cộng đồng dân cư và người dân địa phương. Chủ rừng bảo đảm quyền và điều kiện việc làm của người lao động. Quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng rừng bền vừng. Quản lý và bảo vệ môi trường trong các hoạt động lâm nghiệp. Duy trì, bảo tồn và nâng cao đa dạng sinh học. Rừng được theo dõi, giám sát, đánh giá theo phương án quản lý rừng bền vững.

 

UBND cấp tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn chủ rừng xây dựng và thực hiện phương án quản lý rừng bền vững theo quy định tại Điều 27 của Luật Lâm nghiệp, trình duyệt phương án quản lý rừng bền vững trên địa bàn tỉnhtheo quy định tại Thông tư này. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn bố trí nguồn vốn và hướng dẫn sử dụng kinh phí xây dựng phương án quản lý rừng bền vững, cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững và thực hiện các hoạt động quản lý rừng bền vững theo quy định của pháp luật.

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn các chủ rừng xây dựng và thực hiện phương án quản lý rừng bền vững. Phối hợp với các cơ quan liên quan, kiểm tra việc xây dựng, thực hiện phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng. Hằng năm báo cáo UBND cấp tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 15/12 kết quả xây dựng và thực hiện phương án quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững trên địa bàn tỉnh.

 

UBND cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã hướng dẫn các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư hoặc hộ gia đình, cá nhân liên kết thành nhóm hộ để tổ chức thực hiện các hoạt động quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững.

 

UBND cấp xã hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân có rừng và đất lâm nghiệp liên kết hình thành nhóm hộ để xây dựng, thực hiện phương án quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững. Theo dõi việc thực hiện các hoạt động quản lý rừng bền vững của chủ rừng trên địa bàn theo nội dung, kế hoạch đã xác định trong phương án quản lý rừng của chủ rừng trên địa bàn theo nội dung, kế hoạch đã xác định trong phương án quản lý rừng bền vững được phê duyệt.

 

Chủ rừng có trách nhiệm xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc tự phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững và tổ chức thực hiện phương án quản lý rừng bền vững theo quy định tại Thông tư này; tự giám sát, đánh giá các hoạt động quản lý rừng bền vững đã được phê duyệt. Hằng năm trước ngày 10/12, chủ rừng là tổ chức báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và đơn vị chủ quản (nếu có) về kết quả thực hiện phương án quản lý rừng bền vững theo Phụ lục VIII kèm theo Thông tư này.

 Nguồn: VQH - quangngai.gov.vn

CÁC TIN LIÊN QUAN