Tin nổi bật

Chính sách mới trong Nghị định số 27/2019/NĐ-CP về đo đạc và bản đồ (20/03/2019 16:08:09)

Ngày 13 tháng 3 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 27/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và Bản đồ
 
 Ảnh Nghị định - Vụ Pháp chế
 

Với việc Luật Đo đạc và bản đồ đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV ngày 14 tháng 6 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2019, thì việc Chính phủ ban hành Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ là nhằm cụ thể hóa các nội dung mà Luật giao, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về đo đạc và bản đồ.

Nghị định số 27/2019/NĐ-CP, gồm có 55 điều quy định đầy đủ 12 nội dung được giao trong Luật Đo đạc và bản đồ: về hệ thống số liệu các mạng lưới đo đạc quốc gia; cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia và hệ thống bản đồ địa hình quốc gia; xây dựng, vận hành, bảo trì và bảo vệ công trình hạ tầng đo đạc; lưu trữ, bảo mật, cung cấp, trao đổi, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ; xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia; giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ; chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ.

Một số chính sách mới sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2019

Về hệ thống số liệu các mạng lưới đo đạc quốc gia, Nghị định đã quy cụ thể trách nhiệm của cơ quan có liên quan và thời điểm về hoàn thiện hệ thống số liệu các mạng lưới đo đạc quốc gia trong thời hạn 3 năm kể từ ngày Luật Đo đạc và bản đồ có hiệu lực để công bố sử dụng thống nhất trong toàn quốc.

Về xây dựng, vận hành, bảo trì và bảo vệ công trình hạ tầng đo đạc, đã quy định về việc tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, xây dựng, quản lý vận hành, bảo trì, khai thác trạm định vị vệ tinh quốc gia, trạm định vị vệ tinh chuyên ngành nhằm huy động các nguồn lực của xã hội để phát triển và đáp ứng yêu cầu cấp bách về đổi mới công nghệ theo hướng hiện đại nhằm tạo sự đột phá trong thu nhận, xử lý dữ liệu đo đạc và bản đồ.

Ngoài việc quy định về bảo vệ công trình hạ tầng đo đạc, Nghị định quy định cụ thể phạm vi hành lang bảo vệ cho từng loại công trình hạ tầng đo đạc để đảm bảo sự ổn định của công trình trong quá trình sử dụng theo đúng quy định kỹ thuật. Nghị định còn quy định việc di dời và trách nhiệm di dời công trình hạ tầng đo đạc trong một số trường hợp cụ thể nhằm đảm bảo đảm việc bảo vệ và duy trì các công trình hạ tầng đo đạc, tránh việc làm mất, làm hỏng như hiện nay, gây khó khăn, tốn kém trong hoạt động đo đạc và bản đồ.

Về lưu trữ, bảo mật, cung cấp, trao đổi, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ, điểm mới của Nghị định là đã quy định cụ thể thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ cơ bản được lưu trữ lịch sử; quy định về việc cung cấp lại thông tin liên quan cho cơ quan, tổ chức cung cấp nếu phát hiện sai sót, không phù hợp với thực tế, không tồn tại ở thực địa nhằm kịp thời chỉnh sửa, cập nhật các thông tin thể hiện trong thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ.

Có thể nói, Hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia (NSDI) là nội dung tương đối mới với Việt Nam và lần đầu tiên được đưa vào một văn bản luật. Tại Nghị định số 27/2019/NĐ-CP tiếp tục cụ thể hóa các nội dung tại Luật, quy định về xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch triển khai thực hiện hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia (Điều 24); chính sách, nguồn lực để xây dựng, phát triển hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia (Điều 25); công nghệ, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia (Điều 26); xây dựng, tích hợp dữ liệu không gian địa lý (Điều 27); xây dựng, vận hành Cổng thông tin không gian địa lý Việt Nam (Điều 28).

Bãi bỏ 04 nội dung hoạt động đo đạc bản đồ không cần phải có giấy phép

Các nội dung về giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ kế thừa một số quy định Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ, điều chỉnh và quy định bổ sung một số nội dung như: Danh mục hoạt động đo đạc và bản đồ phải có giấy phép; Thủ tục cấp, gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ đối với nhà thầu nước ngoài; Hình thức nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Thu hồi giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ; Đăng tải thông tin về tổ chức được cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.

Điểm mới của Nghị định là đã bãi bỏ 04 nội dung hoạt động đo đạc bản đồ không cần phải có giấy phép (xây dựng cơ sở dữ liệu đo đạc và bản đồ; Thành lập bản đồ chuyên đề; át-lát địa lý; khảo sát địa hình; khảo sát công trình đo đạc); đơn giản hóa thành phần hồ sơ; mở rộng thêm cách thực hiện TTHC qua dịch vụ công trực tuyến nhằm tạo điều kiện cho việc giải quyết thủ tục cấp giấy phép được nhanh chóng, thuận lợi, giúp cho việc lưu trữ hồ sơ cấp giấy phép đầy đủ, dễ dàng; đồng thời cũng là việc bước đầu xây dựng chính quyền điện tử theo chương trình của Chính phủ. Việc đăng tải thông tin của các tổ chức được cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ trên Cổng thông tin điện tử sẽ giúp cho việc quản lý, kiểm tra tổ chức hoạt động đo đạc và bản đồ được thuận lợi,...

Về Chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ : Nghị định quy định chi tiết khoản 9 Điều 53 của Luật Đo đạc và bản đồ. Đây là nội dung hoàn toàn mới nhằm phục vụ công tác quản lý năng lực hoạt động của cá nhân, trách nhiệm của các cá nhân trước pháp luật đối với chất lượng sản phẩm, dịch vụ do mình thực hiện; góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ; tạo điều kiện thuận lợi cho các nhân có đủ điều kiện về chuyên môn, nghiệp vụ tham gia hoạt động đo đạc và bản đồ độc lập nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn đặt ra, theo đó, Nghị định đã quy định về danh mục hành nghề đo đạc và bản đồ (Điều 42); thời hạn, nội dung cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ (Điều 43); sát hạch xét cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ, nội dung sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề (Điều 44); bồi dưỡng kiến thức về hoạt động đo đạc và bản đồ (Điều 45); hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ (Điều 46); trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ (Điều 47); gia hạn chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ (Điều 48); cấp lại, cấp đổi chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ (Điều 49); thu hồi chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ (Điều 50); lưu trữ hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ (Điều 51); nội dung, thời điểm đăng tải thông tin của cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ (Điều 52).

 ĐTT - Vụ Pháp chế.

CÁC TIN LIÊN QUAN