Viễn thám

Thông tư 13/2018/TT-BTNMT Quy định về kỹ thuật thành lập bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển và bản đồ hàm lượng diệp lục bề mặt nước biển tỷ lệ 1:500.000, 1:1.000.000 bằng dữ liệu viễn thám quang học độ phân giải thấp. (24/01/2019 15:56:45)


CÁC TIN LIÊN QUAN