Việt Nam - Singapore: Đẩy mạnh hợp tác về quản lý TNMT